Yu Wan Ai Tio Li 猶原愛著你 – Cai Jia Lin 蔡佳麟 Hokkian Song

Yu Wan Ai Tio Li / You Yuan Ai Zhe Ni 猶原愛著你
Cai Jia Lin 蔡佳麟


Yu Wan Ai Tio Li oleh devasgo-devas

Lyrics :
Diǎn gūdān de àn míng
zhǐyǒu jìmò péi wǒ chuǎnqì
chuáng tóu biān gé yóuyuán kàngzhe
nǐ wǒ tiánmì de xiàngpiàn
ruò wú nǐ diǎn shēnbiān
jiào wǒ lái àn zěn guòrìzi
jiù qīn xiàng gū chuán zhǎo wú kào àn biān

@
yī nián nián de xiāngsī
wánquán lǒng wú nǐ de xiāoxī
shǒuzhǐ tou gé yóuyuán guàzhe
nǐ wǒ dìng qíng de shǒu zhǐ
nǐ wēnróu de xiāngwèi
jiào wǒ lái àn zěn fàng mèi jì
wèi zěnyàng nǐ huì diàn diàn lái líkāi

a ~
xiǎngzhe nǐ qíng jiù zuì
àizhe nǐ xīn jiù suì
jiā tiān xīn shāng bēi
wǒ wú yuànyì kànzhe nǐ
wú yuànyì tīngzhe nǐ
zhù biérén shēnbiān

@@
a ~
yī zì zì xiězhe nǐ
yījù jù jiàozhe nǐ
xīn’ài zhù tuó wèi
nǐ gǎn zhī yǐng wǒ yóuyuán àizhe nǐ

Repeat @
Repeat @@

 

踮孤單的暗暝
只有寂寞陪我喘氣
床頭邊閣猶原囥著
你我甜蜜的相片
若無你踮身邊
叫我來按怎過日子
就親像孤船找無靠岸邊

@
一年年的相思
完全攏無你的消息
手指頭閣猶原掛著
你我訂情的手只
你溫柔的香味
叫我來按怎放袂記
為怎樣你會惦惦來離開

啊~
想著你情就醉
愛著你心就碎
加添心傷悲
我毋願意看著你
毋願意聽著你
佇別人身邊

@@
啊~
一字字寫著你
一句句叫著你
心愛佇佗位
你敢知影我猶原愛著你

Repeat @
Repeat @@