Kim Pau Gin 金包銀 Hokkian Song With Lyrics Pinyin

Kim Pau Gin 金包銀

Penulis lirik 作词 : Cai Zhen Nán 蔡振南
Komposer 作曲 : Cai Zhen Nán 蔡振南
Dipopulerkan Oleh 大众化 : Cai Qiu Feng 蔡秋鳳

 

 

Lyrics 歌词 :
@
別人啊的性命
pa̍t-lâng ê sìnn-miā
是框金閣包銀
sī khong kim koh pau gîn
阮的性命毋值錢
gún ê sìnn-miā m̄ ta̍t-tsînn

別人啊若開喙
pa̍t-lâng nā khui-tshuì
是金言玉語
sī kim-giân gio̍k-gí
阮若是加講話
gún nā-sī ke kóng-uē
連鞭就出代誌
liâm-mi tō tshut-tāi-tsì

@@
怪阮的落塗時
kuài gún ê lo̍h-thôo-sî
拄著歹八字
tú-tio̍h pháinn pueh-jī
人是好命囝
lâng sī hó-miā kiánn
阮佇咧做兄弟
gún tī-leh tsuè hiann-tī

窗外的野鳥替阮啼
thang-guā ê iá-tsiáu thè gún thî
人在江湖
jîn tsāi kang-ôo
身不由己
sin put iû kí

雖然是做兄弟
sui-jiân sī tsuè hiann-tī
阮心也真稀微
gún sim iā tsin hi-bî
燒酒伴阮度日子
sio-tsiú phuānn gún tōo ji̍t-tsí

過去啊的往事
kuè-khì ê óng-sū
毋敢提起
m̄-kánn thê-khí
想欲越頭行
siūnn-beh ua̍t-thâu kiânn
怎樣會無勇氣
tsuánn-iūnn ē bô ióng-khì

Repeat @
Repeat @@