Wei Ho Li Ai Tio Pa Lang 為何你愛著別人 – Mengapa Kau Mencintai Orang Lain

Wei Ho Li Ai Tio Pa Lang 為何你愛著別人 [ Hokkian ]

 

 

Lyrics :
@
昨暝的一陣大雨 打醒我的夢
Ja Mi Eh Jit Chun Tua Hor Pa Chi Gua Eh Bang

打醒我一場好夢
Pa Chi Gua Ji Tew Ho Bang

雨呀雨呀 叫你不通
Hor Ah Hor Ah Kio Di Ngm Thang

你偏偏打醒我的夢
Li Pian Pian Pa Chi Gua Eh Bang

@
因為彼個人這久無來給我夢
Ing wei He Eh Lang Jia Koo Bo Lai Ho Gua Bang

思思念念 思思念念 心愛彼個人
Su Su Liam Liam Su Su Liam Liam Sim Ai He Eh Lang

心愛彼個人 已經愛著別人
Sim Ai He Eh Lang Ee Keng Ai Tio Pah Lang

只有惦在 只有惦在 夢中才是我的人
Chi Hoo Tiam Jai Chi Hoo Tiam Jai Bang Tiong Jia Si Wa Eh Lang

為何你愛著別人
Wei Ho Li Ai Tio Pa Lang

Repeat @
Repeat @@ 2x

 

 

Be Sociable, Share!